Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

Utworzono dnia 24.10.2020

Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. ks.Ignacego Posadzego w Szadłowicach- obowiązuje od 26 października 2020r.
 

1.Nauka zdalna odbywa się z wykorzystaniem platformy MS Teams.
2.Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość. Uczeń samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuje kontakt z wychowawcą i nauczycielami na platformie Teams.
3.Nauczyciele prowadzą zajęcia według aktualnego planu zajęć dla danej klasy.
Lekcja trwa 30 minut. Nauczyciele: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego mogą, w porozumieniu z uczniami, wydłużyć lekcje maksymalnie do 45 minut.
4.Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). Prosimy Rodziców o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń.
5.Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w takich formach, jak:

 • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń;
 • tekstowy opis zadania do wykonania;
 • link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy);
 • załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.

6.Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.
7.Ocenianie postępów uczniów:

 • uczniowie będą oceniani za podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem;
 • nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań, ale także za poprawność ich wykonania; za aktywność dodatkową i chęć poszerzania wiedzy,
 • wiodącą formą oceniania będzie sprawdzanie zadań zlecanych uczniom przez nauczyciela;
 • możliwe jest również przeprowadzanie quizów i testów on-line oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem za pomocą komunikatorów elektronicznych w czasie rzeczywistym, będącej formą odpowiedzi ustnej;
 • ocena  zachowania ucznia polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach oraz funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki, współpraca z nauczycielem prowadzącym lekcję, współpraca z wychowawcą, terminowość wykonania zadań, pomoc koleżeńska, kultura i właściwe zachowanie się podczas komunikacji z nauczycielem i rówieśnikami,
 • wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w e-dzienniku;
 • niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, na przykład podczas telekonferencji, mogą przypominać odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej;
 • nauczyciele mogą posługiwać się skutecznymi metodami i technikami wykrywania duplikatów tekstów;
 • przedstawianie cudzych prac jako swoich będzie skutkowało oceną niedostateczną oraz miało negatywny wpływ na ocenę zachowania;
 • uczeń powinien sporządzać notatki w zeszycie, nauczyciel może wymagać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym (chodzi tu o pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań).

8. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywania do innych celów, np. towarzyskich kontaktów między uczniami (do tego można wykorzystać inne portale społecznościowe po lekcjach).
9. Nie podszywamy się pod kogoś innego, zmieniamy nicków podczas lekcji. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy dostępu do naszych zajęć.
10. Nauczyciel otwiera spotkanie (czat) i to on w każdej chwili może je wyłączyć. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela.
11. W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego polecenia.
12. Włączenie kamery jest obowiązkowe. Zasady komunikacji na lekcji określa prowadzący nauczyciel .
13. Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez innych uczestników spotkania. Zabronione jest zakłócanie lekcji w sposób informatyczny (przejmowanie ekranu, linków, konsoli, samowolne włączanie i wyłączanie mikrofonu i kamery), uczeń nie stosujący się do tych zasad zostaje poinformowany o tym przez nauczyciela i otrzymuje uwagę negatywną. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
14. Ekran to teraz nasza klasa online - podobnie jak podczas lekcji na żywo i online, podobnie tutaj NIE odzywamy się wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
15. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu online, oraz uczeń, któremu w tracie sprawdzianu nastąpiła utrata połączenia kontaktuje się  z nauczycielem przedmiotu poprzez e - dziennik lub e - mail służbowy nauczyciela i wspólnie ustalają indywidualny termin i formę zaliczenia dostosowaną do możliwości technicznych i sprzętowych ucznia.
16. W przypadku problemów technicznych i sprzętowych, obowiązkiem ucznia jest skontaktowanie się z nauczycielem poprzez e - dziennik lub email służbowy nauczyciela. W przypadku braku dostępu do Internetu kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły poprzez nr telefonu komórkowego dyrekcji szkoły.
17. Uczniowie mający problem z przesłaniem pracy nauczycielowi zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji zobowiązani są do ustalenia z nauczycielem zasad zaliczenia pracy/zadania.
18. Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem, zabronione jest też robienie zrzutów ekranu, czy fotografowanie. W przypadku uzyskania informacji o rozpowszechnianiu nagrania przez ucznia, nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku, łącznie z drogą postępowania sądowego.
19. Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co umieszcza na platformie.
20. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu wychowawca może obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.

HIGIENA PRACY W KSZTAŁCENIU ZDALNYM

1.Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach popołudniowych i wieczornych, jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością.
2.Podczas przerw należy odejść od stanowiska komputerowego, smart TV lub innych urządzeń.
3.Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku; warto wykonać ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym.
4.Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub na  lekturze stron internetowych).
5.Przy urządzeniach z ekranem uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne.
6.Prosimy rodziców, aby zwracali uwagę na to, że wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów  i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

1.Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
2.Rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej.
3.Jednak współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych; rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.
4.Istnieje kilka grup ryzyka, do których należy: cyberprzestępczość, wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami; ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych.
5.Trzeba zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego; nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.
6.Uczeń, korzystając z nich, musi także zachować zasady bezpieczeństwa; w szczególności - nie należy korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także klikać na reklamy internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania  zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie należy pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.
7.Wybór i sposób zainstalowania rozwiązań do kontroli rodzicielskiej należy do rodzica; szkoła rekomenduje stosowanie takich rozwiązań podczas nauki zdalnej.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin pracy zdalnej

Utworzono dnia 24.10.2020, 13:11

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny